top of page

Algemene voorwaarden 

& privacy

Algemene voorwaarden & privacyverklaring (in het kader van de AVG)

 

Algemene voorwaarden van Martine Hoving te Assen, zoals gedeponeerd onder nummer 1940.33.296.B.01.1300 bij de Kamer van Koophandel Noord Nederland te Groningen.

 

Artikel 1 Definities:

a. Opdrachtnemer: Martine Hoving handelend onder de naam Martine Hoving gevestigd en kantoorhoudende aan De Vallei 116 te Assen.

 

b. Opdrachtgever: degene of de rechtspersoon die aan MH opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden alsmede degene of de rechtspersoon aan wie MH een aanbod tot het verrichten van werkzaamheden heeft gedaan;

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

 

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht, alsmede op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee, tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.

 

2.2 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen en gelden alleen voor de overeenkomst waarbij deze afwijkingen zijn gemaakt.

 

2.3 Indien één of meer van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of door rechterlijke tussenkomst vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

 

Artikel 3 Betaling en zekerheid

 

3.1 Voor de uitvoering van werkzaamheden door Opdrachtnemer is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer de overeengekomen vergoeding verschuldigd, vermeerderd met de BTW op de op dat moment kostenbepalende factoren en exclusief verzendkosten. Betaling door Opdrachtgever van die vergoeding dient uiterlijk dertig dagen na factuurdatum, zonder aftrek, korting of verrekening te geschieden in Nederlandse valuta door storting op of overschrijving naar een door Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.

 

3.2 Het verschuldigde bedrag van Opdrachtgever aan Opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.

Artikel 4 Geheimhouding

 

4.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie en gegevens die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar hebben verkregen. Opdrachtnemer is tevens verplicht tot geheimhouding van de verkregen resultaten door verwerking van de door Opdrachtgever ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie. De verplichtingen van Opdrachtnemer gelden ook voor door Opdrachtnemer (met medeweten van Opdrachtgever) ingeschakelde derden.

 

4.2 Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke- of beroepsregelen Opdrachtnemer een informatieplicht opleggen.

 

Artikel 5 Aansprakelijkheid

 

5.1 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag dat in het kader van de beroeps/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval wordt uitbetaald. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal het bedrag van het honorarium dat Opdrachtnemer van Opdrachtgever voor zijn werkzaamheden in de betreffende overeenkomst heeft ontvangen.

 

5.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die Opdrachtnemer slechts had kunnen voorkomen door te handelen of door na te laten in strijd met de eventueel voor Opdrachtnemer geldende beroeps- of gedragsregels.

 

5.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of vanwege Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

 

5.4 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van Opdrachtgever, gederfde winst, gemiste besparingen en gevolgschade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door de uitvoering van de werkzaamheden door Opdrachtnemer.

 

5.5 Het voorgaande lid/leden lijdt/lijden slechts uitzondering ingeval van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer en in het geval van dwingend wettelijke bepalingen.

 

Artikel 6 Slotbepalingen

 

6.1 Deze Algemene Voorwaarden blijven van kracht indien Opdrachtnemer van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.

 

6.2 Opdrachtnemer is bevoegd wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. De voormelde wijzigingen hebben geen invloed op de tijdens de inwerkingtreding lopende overeenkomsten, tenzij partijen anders overeenkomen.

 

6.3 Alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

 

6.4 Alle geschillen die verband houden met een rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in het rechtsgebied waarbinnen het vestigingsadres van Opdrachtnemer als bedoeld in artikel  1 onder a, is gelegen, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

 

6.5. Er is sprake van een geschil als bedoeld in het vierde lid zodra één der partijen dat stelt.

 

6.6 Deze Algemene Voorwaarden treden in werking op 1 januari 2021.

 

 

Privacyverklaring (in het kader van de AVG)

 

Deze privacyverklaring (in het kader van de AVG) is van toepassing op de diensten van Martine Hoving. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacybeleid te accepteren. Deze pagina is voor het laatst aangepast op 1 januari 2019

 

Martine Hoving is zich er van bewust dat jij vertrouwen stelt in mij en ziet het dan ook als haar verantwoordelijkheid om de privacy te beschermen. Martine Hoving grafisch ontwerp & fotografie respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die jij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

 

Op deze pagina kom je te weten welke gegevens verzameld, waarvoor deze gegevens gebruikt en hoe hiermee jouw gebruikservaring verbeterd wordt als je mijn website gebruikt. Stuur bij vragen of eventuele opmerkingen een email aan info@martinehoving.nl

 

Persoonsgegevens die Martine Hoving verwerkt je persoonsgegevens die je zelf mondeling, telefonisch, per e-mail of via het contactformulier opwww.martinehoving.nl verstrekt, omdat je gebruik wil maken van mijn diensten. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik (indien van toepassing voor het doel) verwerk:

 

– IP-adres

– Locatiegegevens

– Gegevens over jouw activiteiten op de website

– Foto’s gemaakt tijdens een openbaar evenement

– Internetbrowser en apparaat type

– Voor- en/of achternaam

– E-mailadres

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

De website www.martinehealing.nl en/of dienst Martine Healing heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is en raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat er zonder die toestemming persoonlijke gegevens is verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@martinehoving.nl, dan verwijder ik deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden de persoonsgegevens verwerkt

Martine Hoving verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het laten zien van foto’s die ik gemaakt heb tijdens het evenement (gerechtvaardigd belang)

– Het analyseren van jouw gedrag op de website ter verbetering, en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren

– Verzenden van een email als er een nieuw bericht online is gezet. Hiervoor kan jij je aanmelden. Afmelden kan via de link onderaan elke verzonden email

– Jou te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Jou te informeren over wijzigingen van onze diensten

– Jouw betaling af te kunnen handelen

– Goederen en/of diensten bij je af te leveren

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Martine Hoving neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Martine Hoving ) tussen zit.

 

Hoe lang blijven de persoonsgegevens bewaard

Martine Hoving bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Contactgegevens: totdat je mij verzoekt deze te verwijderen of totdat ik mijn activiteiten beëindig, waarbij geldt:

Personalia: 7 jaar (wettelijke verplichting)

Adres: 7 jaar (wettelijke verplichting)

Contactgegevens: 7 jaar (wettelijke verplichting)

Account op de website: totdat jij deze opzegt

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Martine Hoving verkoopt jouw gegevens niet en verstrekt deze uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken

Martine Hoving gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy, omdat ze geanonimiseerd worden.

 

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Voor meer informatie over cookies kunt u terecht op http://www.cookiecentral.com

 

Privacyverklaring: gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Martine Hoving en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@martinehoving.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in het kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

 

Martine Hoving grafisch ontwerp & fotografie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende link naar Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe de persoonsgegevens beveiligd worden

Martine Hoving neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Ik gebruik alleen complexe wachtwoorden en voor iedere website gebruik ik een apart wachtwoord. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, vragen of een opmerking hebt over deze privacyverklaring , neem dan contact op via info@martinehoving.nl

bottom of page